Uprzejmie informujemy, że prowadzimy zapisy na zabiegi fizjoterapeutyczne dla pacjentów NFZ.

Prosimy  zgłaszać  się od poniedziałku do czwartku od godz 8 .00 do 19.00, piątek – 8.00 do 18.00

Pacjenci zobowiazani są dostarczyć skierowanie na zabiegi (ważne w dniu zapisu)

Skierowanie jest ważne 30 dni od wystawienia

Dodatkowe informacje pod nr telefonu :  517 086 405

Komunikat w sprawie nowych zasad wystawiania skierowań na fizjoterapię ambulatoryjną i fizjoterapię domową 10-01-2019

Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2396) zmieniły się od 1 stycznia 2019 roku zasady wystawiania skierowań na fizjoterapię ambulatoryjną i fizjoterapie domową.

Zgodnie z nimi skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący lekarzem specjalistą w dziedzinie (w przypadku skierowań na cykl zabiegów dla dzieci odpowiednio lekarz specjalista w dziedzinie dziecięcej): rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie: rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie zawiera:

 1. Pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. Rozpoznanie w języku polskim,
 4. Kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
 5. Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-
 6. Oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,
 7. Pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia.

Skierowanie nie zawiera zleconych zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów poza poniżej wymienionym wyjątkiem.

W przypadku skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych fizjoterapeuta może dokonać zmiany w tym zakresie po konsultacji z lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.

Świadczeniodawca realizujący skierowanie na cykl zabiegów, po ukończonym cyklu zabiegów, przekazuje, bezpośrednio albo za pośrednictwem świadczeniobiorcy, lekarzowi wystawiającemu to skierowanie informację przedstawioną w postaci papierowej albo elektronicznej o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza do dokumentacji medycznej.

Ponadto Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenia w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń gwa­rantowanych w domu pacjenta, a wymagają rehabilitacji leczniczej.

Zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych jest udzielany świadczeniobiorcom z zabu­rzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu –w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skontaktuj się z nami

Wyślij do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza.

lub zadzwoń do nas — (63) 241 89 17

Przychodnia specjalistyczna STOMED 

Wysoka jakość świadczeń, krótkie terminy oczekiwania na wizytę.

(63) 241 89 17

609 310 771

stomed@stomedgolina.pl

ul. Kolejowa 25A

62-590 Golina